Programul Casa verde

Posted by admin 04/10/2016 0 Comment(s) Sisteme solare,

Total Tools a dat Start ”CASA VERDE”

 

Acum si noi sustinem sistemele de încƒÉlzire verzi,  si am pregatit mai multe pachete cu panouri solare »ôi pompe de cƒÉldurƒÉ:

 

http://www.totaltools.ro/Sisteme-solare

http://www.totaltools.ro/Pompe-de-caldura

 

 

 

Ministerul Mediului Apelor »ôi PƒÉdurilor a lansat  Programul Casa Verde Clasic, atât pentru popula»õie cât »ôi pentru persoanele juridice, urmare a publicƒÉrii Ghidului de Finan»õare în Monitorul Oficial »ôi dispozi»õiei AFM privind perioadele în care se pot depune proiectele în vederea ob»õinerii finan»õƒÉrii.
Popula»õia poate începe pregƒÉtirea dosarelor de finan»õare care vor fi depuse, la sediile agen»õiilor pentru protec»õia mediului din jude»õele de re»ôedin»õƒÉ, în sesiunea programatƒÉ între 10 »ôi 24 octombrie.
Prin Programul Casa Verde popula»õia »ôi persoanele juridice pot beneficia de finan»õare prin Administra»õia Fondului pentru Mediu pentru instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor de încƒÉlzire clasice cu cele care folosesc energie verde, regenerabilƒÉ. Bugetul alocat pentru întreaga »õarƒÉ este de 94 de milioane de lei, din care 60 de milioane sunt destinate popula»õiei »ôi 34 de milioane persoanelor juridice.
Echipamentele finan»õate pentru popula»õie prin Casa Verde sunt panourile solare »ôi pompele de cƒÉldurƒÉ, cunatumul finan»õƒÉrii nerambursabile prin AFM fiind în func»õie de tipul instala»õiei, astfel:
‚óè pânƒÉ la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
‚óè pânƒÉ la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
‚óè pânƒÉ la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de cƒÉldurƒÉ, exclusiv pompele de cƒÉldurƒÉ aer-aer;

 

”Unul dintre principalele sectoare pe care se bazeazƒÉ economia verde, prioritate stabilitƒÉ pentru mandatul din acest an, sunt energiile regenerabile. De aceea, am decis reluarea Programului Casa Verde dupƒÉ o pauzƒÉ de 5 ani. Îmi doresc sƒÉ încurajƒÉm cât mai mare parte a popula»õiei sƒÉ foloseascƒÉ sisteme de încƒÉlzire verzi în propriile locuin≈£e. România este una dintre »õƒÉrile cu mare poten»õial în domeniul energiilor regenerabile, iar aceastƒÉ resursƒÉ este o oportunitate realƒÉ de valorificare care trebuie sus»õinutƒÉ »ôi impulsionatƒÉ prin astfel de programe. DacƒÉ am exploata la maximum întregul potential solar din »õara noastrƒÉ am putea substitui în aceastƒÉ formƒÉ aproape jumƒÉtate din volumul de apƒÉ caldƒÉ menajerƒÉ »ôi circa 15% din cota de energie termicƒÉ pentru încƒÉlzirea curentƒÉ”, spune ministrul Cristiana Pa»ôca Palmer.

Pentru accesarea finanțărilor prin Casa Verde populația are de parcurs cinci pași:
Pasul 1.: Depunerea dosarului de finanțare la agenția teritorială de protecția mediului
Pasul 2.: UrmƒÉrirea site-ului AFM pentru decizia de acceptare în Program
Pasul 3.: Semnarea contractului de finan»õare cu Administra»õia Fondului pentru Mediu
Pasul4.: Demararea lucrărilor
Pasul 5.: Depunerea cererii de decontare a lucrƒÉrilor în termen de maximum 12 luni de la data semnƒÉrii contractului de finan»õare.
Procedural, dupƒÉ depunerea dosarelor de cƒÉtre popula»õie la agen»õiile teritoriale »ôi transmiterea acestora la Administra»õia Fondului pentru Mediu, se va evalua fiecare cerere în parte »ôi se vor aproba în Program cele care respectƒÉ cerin»õele Ghidului de Finan»õare. DupƒÉ publicarea listei pe site, AFM va întocmi contractele de finan»õare »ôi le va transmite în teritoriu, la sediile Agen»õiilor de Protec»õie a Mediului, pentru a fi semnate »ôi de cƒÉtre românii admi»ôi în Program. Ace»ôtia au la dispozi»õie, pentru semnarea contractului de finan»õare cu AFM, un termen de maximum 60 de zile de la publicarea, pe site-ul AFM, a listei cu agen»õiile teritoriale care au intrat în posesia contractelor.

 

În ceea ce prive»ôte persoanele juridice, beneficiarii programului pot fi unitƒÉ»õile administrativ-teritoriale, institu»õiile publice »ôi unitƒÉ»õile de cult. În acest caz se va finan»õa instalarea de sisteme care utilizeazƒÉ energie solarƒÉ »ôi energie geotermalƒÉ, la fel ca în cazul persoanelor fizice, dar »ôi sisteme care folosesc drept combustibil gaz de fermentare a de≈üeurilor, a nƒÉmolurilor din instala≈£iile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bazƒÉ de resturi ≈üi de≈üeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice. Persoanele juridice pot depune dosarele de finan»õare în intervalul 17 octombrie -14 noiembrie 2016.
O institu»õie solicitantƒÉ poate depune, în cadrul unei sesiuni de finan≈£are, o singurƒÉ cerere de finan≈£are. UnitƒÉ≈£ile administrativ-teritoriale/Institu≈£iile publice/UnitƒÉ≈£ile de cult pot solicita finan≈£are pentru mai multe imobile/obiective în cadrul aceleia≈üi cereri de finan≈£are, însƒÉ cuantumul acesteia nu poate depƒÉ»ôi:
‚óè 2.000.000 lei pentru institu»õiile publice;
● 500.000 lei pentru unitățile de cult;
● 4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;
‚óè 3.000.000 lei pentru unitƒÉ≈£ile administrativ-teritoriale cu un numƒÉr de locuitori cuprins între 50.000 ≈üi 100.000;
‚óè 2.000.000 lei pentru unitƒÉ≈£ile administrativ-teritoriale cu un numƒÉr de locuitori cuprins între 20.000 ≈üi 50.000;
‚óè 1.000.000 lei pentru unitƒÉ≈£ile administrativ-teritoriale cu un numƒÉr de locuitori cuprins între 3.000 ≈üi 20.000;
● 500.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.


În cazul persoanelor juridice, finan≈£area nerambursabilƒÉ, asiguratƒÉ de Autoritate, se acordƒÉ în cuantum de pânƒÉ la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului
Ghidurile de finan»õare au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul Nr. 1817 »ôi Ordinul Nr. 1818 ale Ministrului Mediului, Apelor »ôi PƒÉdurilor. Mai multe detalii aici:

 

http://www.afm.ro/casa_verde.php

http://www.afm.ro/casa_verde_intrebari_frecvente_pf.php

Leave a Comment